Osaamisen osoittaminen näytössä

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä työpaikalla. Perustellusta syystä opiskelija voi tarvittaessa osoittaa osaamistaan myös muulla tavoin. Osaamisen osoittamisen tilanteessa opiskelija näyttää, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen. Ammattitaitovaatimusten mukaisia käytännön työtehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että opiskelijan osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Näyttöä on mahdollista jatkaa toisessa työpaikassa tai työkohteessa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu ja arviointi voidaan tehdä luotettavasti. Yhdestä tutkinnon osasta voi näin ollen olla yksi tai useampi näyttötilaisuus, jossa osaamista osoitetaan. Toisaalta yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista, mikäli osaaminen ilmenee ja osaaminen on suunniteltu osoitettavaksi samanaikaisesti usean tutkinnon osan osalta. Opiskelija osoittaa osaamisensa käytännön työtilanteissa tai työprosesseissa näytöissä.

Lisäksi tutkinnon perusteissa voidaan edellyttää 1) kirjallisten dokumenttien tuottamista 2) erillispätevyyksien suorittamista. Kirjalliset dokumentit syntyvät pääsääntöisesti käytännön työtehtävien yhteydessä. Näitä voivat olla esimerkiksi projektisuunnitelma, kehittämissuunnitelma tai työsuunnitelma. Lähtökohtaisesti erillispätevyyksien suorittaminen (mm. hygieniapassi, EA1-kortti, tulityökortti ja anniskelupassi) on osaamisen hankkimista, ei osaamisen osoittamista.

Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan näytössä silloin, kun yhteisen tutkinnon osan tai sen osa-alueen osaaminen osoitetaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä.

Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin, kuten kirjallisissa tai suullisissa kokeissa. Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Näytön arviointi toteutetaan näytön arviointikeskustelussa, jossa on mukana yksi työelämän arvioija sekä oppilaitoksen opettaja-arvioija. Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksenperusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin.

Arviointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Perustutkintojen näytöt arvioidaan asteikolla 1-5, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa asteikolla hyväksytty/hylätty.