Toimintajärjestelmä ja laadunkehittäminen

Kankaanpään opisto on toteuttanut vuodesta 2002 alkaen systemaattista laadunkehittämistyötä. Opiston toiminta on kokonaisuudessaan sertifioitu ISO 9001 standardin mukaan vuonna 2005, lisäksi toimintaa ohjaa ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001 standardien vaatimukset. Ulkoinen auditointi toteu­tetaan vuosittain Kiwa Inspecta Oy:n toimesta. Laadunhallinnas­sa ja laadun arvioinnissa käytetään lisäksi mm. vertaisarviointeja ja –auditointeja sekä itsearviointeja.

Koulutuksen järjestäjien toimintaa arvioidaan vahvasti Opetushallituksen ja Karvin (Kansallinen arviointikeskus) toimesta. ISO-standardin li­säksi laadunhallintaa ohjaa ja tukee ammatillisen koulutuksen laatustrategia, ammatillisen koulutuksen järjes­täjien laadunhallintajärjestelmien arviointikäsikirja sekä vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit ammatilli­seen koulutukseen.

Toimintapolitiikan avulla Kankaanpään opisto ohjaa toimintaa oppimisen, menestymisen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä haluaa turvata kaikessa toiminnassa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävää kulttuuria vahvistaessaan Kankaanpään opisto huolehtii työnantajana työterveys- ja työturvallisuuden toteutumisesta, ylläpitää turvallisuutta varmistavia suunnitelmia ja ohjeita ja edistää kestävää kehitystä toteuttamalla toiminnassa määriteltyjä ympäristövastuun ja lainsäädännön toimenpiteitä sekä ekososiaalista sivistyskäsitystä ja uudistuvaa oppimista.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 2015 palautteen mukaan: “Kankaanpään opiston laadunhallinta on kiinteä osa opiston johtamisjärjestelmää. Henkilöstön laatuosaamisen taso on korkea, osaamista kehitetään edelleen ja sitä jaetaan myös muille, esimerkiksi kansanopistojen ja alueen koulutuksen järjestäjien välinenä yhteistyönä ja eri hankkeissa. Toimintajärjestelmää kehitetään systemaattisesti. Tietojärjestelmiin ja toiminnassa tarvittaviin ohjelmiin on panostettu, jotta ne tukevat laadunhallintaa ja sen kehittämistä. Opisto toimii esimerkkinä laadunhallinnasta ja laadun jatkuvasta parantamisesta, perusteluna tälle toimii myös koulutukset, joita opisto järjestää, esimerkiksi johtamis- ja laatukoulutukset. Opistossa myös nähdään ja ymmärretään laadunhallinnan ja laadun merkitys ja yhteys tuloksiin ja vaikuttavuuteen.”

Kiwa Inspecta Oy:n toteuttamassa ulkoisessa auditoinnissa 2020 ei todettu poikkeamia ja ”Koko toiminnassa on selkeä fokus ja perusarvona oleva pedagogialähtöisyys näkyy punaisena lankana koko toiminnassa. Kankaanpään opisto on voimakkaasti kehityshakuinen ja reagoi nopeasti toimintaympäristössä ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tietotekniikkaa ja digitaalisuutta hyödynnetään esimerkillisesti kautta linjan opiston kaikessa toiminnassa. Vaikka opisto elää jatkuvassa muutoksessa ja toimintaa kehitetään aktiivisesti, seuranta ja toiminnan laatu on pidetty kiinteästi mukana kaikessa kehityksessä.”