Toimintajärjestelmä, laadunkehittäminen sekä vastuullinen ja kestävä toiminta

Kankaanpään opisto on toteuttanut vuodesta 2002 alkaen systemaattista laadunkehittämistyötä. Opiston toiminta on kokonaisuudessaan sertifioitu ISO 9001 standardin mukaan vuonna 2005, lisäksi toimintaa ohjaa ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001 standardien vaatimukset. Ulkoinen auditointi toteu­tetaan vuosittain Kiwa Inspecta Oy:n toimesta. Laadunhallinnas­sa ja laadun arvioinnissa käytetään lisäksi mm. vertaisarviointeja ja –auditointeja sekä itsearviointeja.

Koulutuksen järjestäjien toimintaa arvioidaan vahvasti Opetushallituksen ja Karvin (Kansallinen arviointikeskus) toimesta. Kehittämistyötä tukee osaltaan myös hankkeet sekä kansallinen laatuverkosto. ISO-standardin li­säksi laadunhallintaa ohjaa ja tukee ammatillisen koulutuksen laatustrategia, ammatillisen koulutuksen järjes­täjien laadunhallintajärjestelmien arviointikäsikirja sekä vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit ammatilli­seen koulutukseen, arviointiopas Virvatuli (taiteen perusopetus), asuntolatoiminnan laatusuositukset sekä OKKA säätiön kestävän tulevaisuuden indikaattorit. KIWA-sertifikaatti (ISO 9001)

Toimintapolitiikan avulla Kankaanpään opisto ohjaa toimintaa oppimisen, menestymisen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä haluaa turvata kaikessa toiminnassa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävää kulttuuria vahvistaessaan Kankaanpään opisto huolehtii työnantajana työterveys- ja työturvallisuuden toteutumisesta, ylläpitää turvallisuutta varmistavia suunnitelmia ja ohjeita ja edistää kestävää kehitystä toteuttamalla toiminnassa määriteltyjä ympäristövastuun ja lainsäädännön toimenpiteitä sekä ekososiaalista sivistyskäsitystä ja uudistuvaa oppimista.

Vastuullisen ja kestävän toiminnan määrittely perustuu Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaan sekä Valtakunnalliseen kestävyystiekartan ohjelmapaperiin, jotka on laadittu VASKI – Kestävä ammatillinen koulutus hankkeessa 2022-2023. Kestävyystiekarttaa ohjaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2023 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kestävän kehityksen linjaukset.Kankaanpään opiston vastuullisuuslupaus on kirjattu toimintapolitiikkaan. Vastuullisella toiminnalla tuemme henkilöstöä, opiskelijoita sekä sidosryhmiä rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.Vastuullinen ja kestävä toiminta on jaettu viiteen sektoriin eri ulottuvuuksien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys) näkökulmasta ja tämän pohjalta on laadittu Kankaanpään opiston toimenpideohjelma:Johtaminen ja toimintakulttuuri – Oppilaitoksen johto on sitoutunut kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja vie sitä käytäntöön yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa oman toimintansa sekä koko oppilaitoksen arvojen ja toimintatapojen kautta.Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt – Tavoitteellinen kestävyyskasvatus on integroitu opetukseen, mikä näkyy valitussa pedagogiikassa ja oppimisympäristöjen käytössä sekä opetuksen sisällöissä.Henkilöstön osaaminen ja ammatti-identiteetti – Henkilöstön kestävyysosaamista ja toimijuutta kehitetään suunnitelmallisesti ja jatkuvasti. Osaaminen vastaa tulevaisuuden työelämän, yhteiskunnan ja planeetan tarpeisiin.Kumppanuudet – Uudistamme yhdessä kumppaneidemme kanssa ammatillista koulutusta ja osaamista sekä työelämää vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi vastaten samalla alueemme työllisyystarpeisiin.Hiilineutraalius – Ammatillinen koulutus on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Koulutuksen järjestäjän hiilijalanjäljen määrittely ja sen perusteella sovitut toimenpiteet tukevat jalanjäljen pienentämistä ja koulutuksen kehittämistä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti keväällä 2021 ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin. Arviointiin vastasi yhteensä 137 koulutuksen järjestäjää. Arvioinnin tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä oman laadunhallintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä jatkuvassa kehittämisessä. Järjestäjäkohtaisen raportin mukaan Kankaanpään opiston laadunhallinnan tila kokonaisuutena on pääosin 63% (kansallisesti 28%) edistyneellä tasolla.

2015 toteutetun itsearvioinnin palautteen mukaan: “Kankaanpään opiston laadunhallinta on kiinteä osa opiston johtamisjärjestelmää. Henkilöstön laatuosaamisen taso on korkea, osaamista kehitetään edelleen ja sitä jaetaan myös muille, esimerkiksi kansanopistojen ja alueen koulutuksen järjestäjien välinenä yhteistyönä ja eri hankkeissa. Toimintajärjestelmää kehitetään systemaattisesti. Tietojärjestelmiin ja toiminnassa tarvittaviin ohjelmiin on panostettu, jotta ne tukevat laadunhallintaa ja sen kehittämistä. Opisto toimii esimerkkinä laadunhallinnasta ja laadun jatkuvasta parantamisesta, perusteluna tälle toimii myös koulutukset, joita opisto järjestää, esimerkiksi johtamis- ja laatukoulutukset. Opistossa myös nähdään ja ymmärretään laadunhallinnan ja laadun merkitys ja yhteys tuloksiin ja vaikuttavuuteen.”

Kiwa Inspecta Oy:n toteuttamassa ulkoisessa auditoinnissa 2023 ei todettu poikkeamia.

Otteita raporteista:

”Todella systemaattista ja vaikuttavaa laadunkehittämistyötä tehty jo vuosia”
”Jatkuva parantaminen on tapa tehdä työtä”
”Talouden hallinta hyvää ja analysoivaa”
”Laajaa hankekokonaisuutta hallitaan hyvin”
”Työturvallisuustilanne on hyvä”
”Johdon katselmus on erittäin selkeä ja monipuolinen”

”Toimintajärjestelmän rakenne ja kokonaisuus ovat erittäin toimivia, selkeitä ja kattavia. Toiminnan jatkuva kehittäminen on vahva eteenpäin vievä voima ja katse on tulevaisuudessa.”

”Koko toiminnassa on selkeä fokus ja perusarvona oleva pedagogialähtöisyys näkyy punaisena lankana koko toiminnassa.”

”Kankaanpään opisto on voimakkaasti kehityshakuinen ja reagoi nopeasti toimintaympäristössä ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin.”

”Tietotekniikkaa ja digitaalisuutta hyödynnetään esimerkillisesti kautta linjan opiston kaikessa toiminnassa.”

”Vaikka opisto elää jatkuvassa muutoksessa ja toimintaa kehitetään aktiivisesti, seuranta ja toiminnan laatu on pidetty kiinteästi mukana kaikessa kehityksessä.”