Toimintajärjestelmä ja laadunkehittäminen

Kankaanpään opisto on toteuttanut vuodesta 2002 alkaen systemaattista laadunkehittämistyötä. Opiston toiminta on kokonaisuudessaan sertifioitu ISO 9001 standardin mukaan vuonna 2005, lisäksi toimintaa ohjaa ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001 standardien vaatimukset. Ulkoinen auditointi toteu­tetaan vuosittain Kiwa Inspecta Oy:n toimesta. Laadunhallinnas­sa ja laadun arvioinnissa käytetään lisäksi mm. vertaisarviointeja ja –auditointeja sekä itsearviointeja.

KIWA-sertifikaatti (ISO 9001)Koulutuksen järjestäjien toimintaa arvioidaan vahvasti Opetushallituksen ja Karvin (Kansallinen arviointikeskus) toimesta. ISO-standardin li­säksi laadunhallintaa ohjaa ja tukee ammatillisen koulutuksen laatustrategia, ammatillisen koulutuksen järjes­täjien laadunhallintajärjestelmien arviointikäsikirja sekä vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit ammatilli­seen koulutukseen.

Toimintapolitiikan avulla Kankaanpään opisto ohjaa toimintaa oppimisen, menestymisen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä haluaa turvata kaikessa toiminnassa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävää kulttuuria vahvistaessaan Kankaanpään opisto huolehtii työnantajana työterveys- ja työturvallisuuden toteutumisesta, ylläpitää turvallisuutta varmistavia suunnitelmia ja ohjeita ja edistää kestävää kehitystä toteuttamalla toiminnassa määriteltyjä ympäristövastuun ja lainsäädännön toimenpiteitä sekä ekososiaalista sivistyskäsitystä ja uudistuvaa oppimista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti keväällä 2021 ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin. Arviointiin vastasi yhteensä 137 koulutuksen järjestäjää. Arvioinnin tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä oman laadunhallintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä jatkuvassa kehittämisessä. Järjestäjäkohtaisen raportin mukaan Kankaanpään opiston laadunhallinnan tila kokonaisuutena on pääosin 63% (kansallisesti 28%) edistyneellä tasolla.

2015 toteutetun itsearvioinnin palautteen mukaan: “Kankaanpään opiston laadunhallinta on kiinteä osa opiston johtamisjärjestelmää. Henkilöstön laatuosaamisen taso on korkea, osaamista kehitetään edelleen ja sitä jaetaan myös muille, esimerkiksi kansanopistojen ja alueen koulutuksen järjestäjien välinenä yhteistyönä ja eri hankkeissa. Toimintajärjestelmää kehitetään systemaattisesti. Tietojärjestelmiin ja toiminnassa tarvittaviin ohjelmiin on panostettu, jotta ne tukevat laadunhallintaa ja sen kehittämistä. Opisto toimii esimerkkinä laadunhallinnasta ja laadun jatkuvasta parantamisesta, perusteluna tälle toimii myös koulutukset, joita opisto järjestää, esimerkiksi johtamis- ja laatukoulutukset. Opistossa myös nähdään ja ymmärretään laadunhallinnan ja laadun merkitys ja yhteys tuloksiin ja vaikuttavuuteen.”

Kiwa Inspecta Oy:n toteuttamassa ulkoisessa auditoinnissa 2023 ei todettu poikkeamia.

Otteita raporteista:

”Todella systemaattista ja vaikuttavaa laadunkehittämistyötä tehty jo vuosia”
”Jatkuva parantaminen on tapa tehdä työtä”
”Talouden hallinta hyvää ja analysoivaa”
”Laajaa hankekokonaisuutta hallitaan hyvin”
”Työturvallisuustilanne on hyvä”
”Johdon katselmus on erittäin selkeä ja monipuolinen”

”Toimintajärjestelmän rakenne ja kokonaisuus ovat erittäin toimivia, selkeitä ja kattavia. Toiminnan jatkuva kehittäminen on vahva eteenpäin vievä voima ja katse on tulevaisuudessa.”

”Koko toiminnassa on selkeä fokus ja perusarvona oleva pedagogialähtöisyys näkyy punaisena lankana koko toiminnassa.”

”Kankaanpään opisto on voimakkaasti kehityshakuinen ja reagoi nopeasti toimintaympäristössä ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin.”

”Tietotekniikkaa ja digitaalisuutta hyödynnetään esimerkillisesti kautta linjan opiston kaikessa toiminnassa.”

”Vaikka opisto elää jatkuvassa muutoksessa ja toimintaa kehitetään aktiivisesti, seuranta ja toiminnan laatu on pidetty kiinteästi mukana kaikessa kehityksessä.”