Kompassi henkilön kädessä

Työpaikalla oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi.

Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi

  • oppilaitoksen opetustiloissa,
  • verkko-oppimisympäristöissä,
  • virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä
  • itsenäisesti opiskellen.

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Lähtökohtana on opiskelijan osaamistarve suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon tai tutkinnon osiin.

Opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Lisätietoja työpaikalla oppimisesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.

Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena. Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Ammatillista perustutkintoa opiskelevalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa oppilaitoksen opetustiloissa tai työpaikalla oppimisessa (jos työpaikka ei tarjoa ruokailua opiskelijalle). Tätä ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa eikä henkilöstökoulutuksessa olevaan opiskelijaan. Ruokarahahakemus löytyy Wilmasta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle maksetaan palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken.

Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessä, jolloin sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen aikana:

  • ansiomenetyksen korvauksena päivärahaa (jos työnantaja ei maksa palkkaa näiltä päiviltä)
  • perheavustusta, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi;
  • majoituskorvausta, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella ja osaamisen hankkiminen edellyttää yöpymistä.

Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa: Laki ammatillisesta koulutuksesta, pykälä 102§

Opintososiaalisten etujen hakemukset löydät Wilmasta.