Tietokone ja työpöytä

Ammatillinen kasvu ja kehitys

Tarvittavan osaamisen hankkiminen tutkintokoulutuksessa sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana

Meille Kankaanpään opistossa on tärkeää jatkuva opiskelijan/tutkinnon suorittajan ammatillisen kasvun, kehittymisen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen monin eri tavoin. Tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä yhdessä työelämän työntekijöiden kanssa mahdollisimman sujuvasti ja antaa ohjausta niin opiskelijalle kuin työpaikan toimijoille/ työpaikkaohjaajille opiskelijan opintoihon ja työssä tapahtuvaan oppimiseen liittyen.

Laadimme yhteistyössä oppijan ja työelämän edustajien kanssa ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista koulutussopimuksen/oppisopimuksen sekä jokaiselle opiskelijalle oman Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS).

Työelämän rooli opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemisessa, osaamisen hankkimisessa

Työelämän toimijoiden rooli ohjaajana ja ammatillisen tietotaidon jakajana on ensiarvoisen tärkeää. Arjen työtilanteiden läpikäyminen yhdessä opiskelijan kanssa tukevat tätä ammatillisen kehittymisen prosessia keskeisellä tavalla. Opiskelijalle nimetään oma työpaikkaohjaaja työssä tapahtuvan oppimisen ajanjaksolle ja ohjaamme ja tuemme työpaikkaohjaajan ohjaustyötä.

Ongelmaperusteisen oppimisen malli tutkintokoulutuksissa

Käytännönläheiset aidot, autenttiset arjen tilanteet tarjoavat monipuolisia, rikkaita oppimisen lähteitä. Tästä syystä olemme valinneet oppimisen perustaksi ongelmaperusteisen oppimisen mallin. Tässä mallissa tietotaito lisääntyy muun muassa opiskelijoiden pohtiessa käytännön työstä kumpuvia tilanteita tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien mukaisesti niitä kunkin tutkinnon osan kriteereihin peilaten.

Tietotaitoa ja osaamista opiskelijat hankkivat eri lähteistä muun muassa alan ammattilaisten kanssa keskustelemalla ja heitä haastattelen sekä työpaikoilla että pienryhmätyöskentelyn aikana.

Tarkempaa tietoa ongelmaperusteisesta oppimisen mallista.

Oppimisympäristönä oma työpaikka

Erikoisammattitutkinnoissa olet samaan aikaan työssä ja saat siitä palkkaa, mutta toisaalta opiskelet erikoisammattitutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimusten edellyttämiä työyhteisösi käytänteisiin soveltuvia laajempia kehittämiskokonaisuuksia. Näihin kokonaisuuksiin sisältyy usein koko työyhteisön motivointi ja osallistaminen. Saat työyhteisösi jäsenet toimimaan asetutun tavoitteen suuntaisesti, jotka on johdettu oman organisaatiosi strategisista tavoitteista.

Ongelmaperustaisen oppimisen malli

Koulutuksessa käytetään ongelmaperusteista oppimisen mallia, joka etenee ongelman tunnistamisesta ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen. Prosessi käynnistyy yksilötyönä ja sitä jatketaan opintopiirityöskentelynä pienryhmissä.

Opintopiirin ryhmäkoko on mielellään maksimissaan 10 ja suositeltava koko 7 opiskelijaa. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia peilataan työssäoppimispaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen myöhemmin kyseessä olevan tutkinnon osan näytössä.

Ongelmaperustaisen oppimisen sykli voidaan kuvata kolmen päävaiheen vuorotteluna:

  1. Ensimmäinen opintopiiri-istunto, jonka aikana opiskelijat avaavat uuden ongelman ja asettavat itselleen oppimistehtävän
  2. Itsenäisen tiedonhankinnan vaihe, jolloin opiskelijat keräävät oppimistehtävään liittyvää tietoa ja
  3. Toinen opintopiiri-istunto, jonka aikana kerätystä tiedosta keskustellaan, sitä analysoidaan ja siitä muodostetaan ryhmän yhteinen tietokäsitys ja lopuksi tietoa sovelletaan esimerkiksi alkuperäisen ongelman selventämiseksi.

Sykliksi mallinnettu perusprosessi muodostuu kahdesta opintopiirityöskentelystä ja niiden väliin sijoittuvasta tiedonhankinnan vaiheesta. Ryhmän toimintaa ja sisällön käsittelyä ohjaa ohjaava opettaja (tutor) ja ryhmissä käytetään vaihtuvia puheenjohtajan, sihteerin ja tarkkailijan rooleja.

Ongelmaperusteinen oppimismalli

Verkko-opintopiirityöskentelyssä jaetaan osallistujille rooli, jotka vuorottelevat siten, että osallistujat ovat kaikissa rooleissa opintojakson opintopiireissä.

  1. Valitaan opiskelijaryhmän keskuudesta puheenjohtaja, jonka tehtävänä on  jakaa  keskusteluissa  puheenvuoroja. Hän huolehtii että  kaikki osallistuvat  työskentelyyn  tasavertaisena ja  huolehtii  aikataulusta ja että pysytään aiheessa. Lisäksi hän tekee oppimisprosessista yhteenvedon. Hän osallistuu myös tasavertaisena työskentelyyn.
  2. Valitaan opiskelijaryhmän keskuudesta sihteeri, joka kirjaa  opintopiirissä esille tulevat asiat  ylös.  Sihteeri osallistuu  itse  myös aktiivisesti ryhmän toimintaan.
  3. Opiskelijaryhmästä valittava havainnoitsija/tarkkailija, joka  tarkkailee ryhmän  toimintaa  ja  antaa  palautetta  mm. keskustelun etenemisestä,  tavoitteiden saavuttamisesta  ja ryhmän oppimisesta.
  4. Opintopiirityöskentelyn alussa laaditaan lisäksi yhdessä työskentelyyn liittyvät pelisäännöt: esim. kaikki osallistuvat verkon kautta tapahtuvaan opintopiirityöskentelyyn. Jos verkkotyöskentelyyn tulee ylipääsemätön este, korvataan poissaolo ja aikataulussa pysyminen osallistumalla vastaavaan toiseen opintopiiriin.
  5. Ohjaava opettaja (tutor) tukee opintopiirin työskentelyä  ammatillisella osaamisellaan.

Opintopiirin työskentelymalli

Arviointiprosessi